Διαδικασία αίτησης

Έως 22 Νοεμβρίου 2021 | Παράταση: έως 26 Νοεμβρίου 2021, στις 14:00

 • Κάθε Συμμετέχων πρέπει να δημιουργήσει έναν ατομικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εδώ από την 1η έως τις 22 Νοεμβρίου 2021.
 • Με τη δημιουργία λογαριασμού, στην ενότητα Downloads, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν τα προσαρτήματα της προκήρυξης του διαγωνισμού καθώς και τα πρότυπα των αρχείων που θα χρειαστεί να υποβάλλουν σε επόμενο στάδιο.
 • Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με το Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων θα μπορεί μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού του να υποβάλει τυχόν ερωτήματά του προς τους Διοργανωτές εδώ έως τις 29 Νοεμβρίου 2021 και ως ώρα 14:00. Όλα τα ερωτήματα θα απαντώνται σε μορφή Q & A έως τις 7 Δεκεμβρίου 2021. Οι απαντήσεις θα αναρτηθούν εδώ.
 • Μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού, ο κάθε συμμετέχων μπορεί να προγραμματίσει επίσκεψη στο Campus του Κολλεγίου Αθηνών ώστε να δει τον χώρο που θα χωροθετηθεί το Κτίριο Τεχνών.

Έως 1 Φεβρουαρίου 2022

 • Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία του (ή και της ομάδας του) στα ελληνικά και στα αγγλικά καθώς και τα συνοδευτικά αρχεία όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 4.4. της Προκήρυξης του Διαγωνισμού. Τα στοιχεία αυτά δε θα κοινοποιούνται σε καμία περίπτωση στην Κριτική Επιτροπή και στους Διοργανωτές του Διαγωνισμού.
 • Κάθε συμμετέχων οφείλει να υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Διαγωνισμού όλα τα παραδοτέα αρχεία που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική πρόταση-μελέτη του, όπως τα παραδοτέα αρχεία ορίζονται παρακάτω και στο άρθρο 12 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού. Τα παραδοτέα αρχεία πρέπει να είναι οπωσδήποτε ανώνυμα και να μην δύναται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να συνδεθούν με συγκεκριμένο Συμμετέχοντα. Αυτά είναι τα μόνα αρχεία που κοινοποιούνται στην Κριτική Επιτροπή για τη διαδικασία κρίσης.
 • Η συμπλήρωση των στοιχειών μπορεί να γίνει σταδιακά, αποθηκεύοντας κάθε φορά τα στοιχεία που συμπληρώνει ο συμμετέχων.

Τα παραδοτέα αρχεία που απαιτείται να υποβληθούν από κάθε Συμμετέχοντα και τα οποία πρέπει απαραιτήτως, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι να είναι ανώνυμα, είναι τα εξής:

1. ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ DIN A0 / portrait 

Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει τέσσερις (4) πινακίδες DIN Α0 / portrait.

α) Η Πινακίδα 1 θα περιλαμβάνει Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλ. 1/500 ή 1/1000, καθώς και όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία και διαγράμματα για την ανάλυση/τεκμηρίωση της βασικής ιδέας της πρότασης και της ένταξης της προτεινόμενης παρέμβασης στον άμεσο και ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο.

β) Οι Πινακίδες 2 και 3 θα περιλαμβάνουν Κατόψεις (όλων των επιπέδων και του δώματος/στέγης), Όψεις (4), Τομές (τουλάχιστον 3) σε κλ. 1/200, καθώς και τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά (εξωτερικές και εσωτερικές λήψεις) για την καλύτερη κατανόηση της πρότασης.

γ) Η Πινακίδα 4 θα αποτελεί έναν πίνακα ελεύθερης έκφρασης (συμπληρωματικό των άλλων τριών) με οτιδήποτε κρίνει ο Συμμετέχων απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση της πρότασής του (σχέδια, σκίτσα, επεξηγηματικά σκαριφήματα, διαγράμματα, τρισδιάστατες απεικονίσεις του κτιρίου με επιπλέον εξωτερικές είτε εσωτερικές λήψεις), κατασκευαστικές λεπτομέρειες, δείγματα υλικών και τελειωμάτων κλπ.).

2. ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (DIN A3)

Το Τεύχος δεν θα ξεπερνά τις είκοσι πέντε συνολικά σελίδες (σε κάθε γλώσσα, Ελληνικά και Αγγλικά). Θα υποβληθεί σε δύο αρχεία, ένα στην Ελληνική και ένα στην Αγγλική Γλώσσα, και τα δύο σε μορφή pdf.

Στο Τεύχος αυτό οι Συμμετέχοντες θα παρουσιάζουν, κατά την κρίση τους, με τρόπο ολοκληρωμένο και σαφή, την πρότασή τους, η οποία, κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α. Τεχνική Έκθεση με:

 1. το Όραμά τους, συνοπτικά, για τη δημιουργία και λειτουργία ενός Κτιρίου Τεχνών, όπως αυτό περιγράφεται στο κτιριολογικό πρόγραμμα (άρθρο 2 και 3 της προκήρυξης του Διαγωνισμού)
 2. την Περιγραφή της βασικής αρχιτεκτονικής ιδέας της πρότασης:
 • με πληροφορίες σχετικά με τον προτεινόμενο τρόπο ένταξης του κτιρίου στον άμεσο και ευρύτερο αυτού περιβάλλοντα χώρο και την λειτουργική σύνδεση του κτιρίου με τις σχολικές εγκαταστάσεις (κτιριακές και μη), και τις ροές κινήσεων των μαθητών,
 • με ανάλυση των συνθετικών αρχών και του τρόπου οργάνωσης του χώρου,
 • με αναλυτική παρουσίαση των καθαρών επιφανειών των προτεινομένων χώρων, σε σύγκριση με αυτούς που κατ’ ελάχιστον περιγράφονται στο προς κάλυψη ζητούμενο από τον Αγωνοθέτη κτιριολογικό πρόγραμμα,
 • με στοιχεία, εν είδη Διαγράμματος Κάλυψης, που αφορούν στα προτεινόμενα προς υλοποίηση στοιχεία δόμησης του Κτιρίου,
 • με καταγραφή των λειτουργικών, αισθητικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και κατασκευαστικών κλπ. κριτηρίων βάσει των οποίων αυτή εκπονήθηκε, (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο κατασκευής, την επιλογή κατασκευαστικών υλικών και μεθόδων που να αποδεικνύουν ότι έχει ληφθεί μέριμνα για την οικονομία της κατασκευής τέτοια, ώστε αυτή, κατά το δυνατόν, να μην ξεπερνά τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του έργου, καθώς και για τις  βιοκλιματικές και ενεργειακές παραμέτρους του σχεδιασμού του κελύφους του).

β. Τις 4 Πινακίδες που αναφέρθηκαν παραπάνω

γ. Επιπλέον των παραπάνω, σχέδια, 3d, σκίτσα, επεξηγηματικά σκαριφήματα, διαγράμματα και ότι άλλο κρίνει ο συμμετέχων αναγκαίο για την πλήρη κατανόηση της πρότασής του.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Οι μελέτες που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα χρησιμοποιούν το Μετρικό σύστημα μέτρησης.
 2. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Αγγλική για τις Πινακίδες, η Ελληνική και η Αγγλική για το Τεύχος

Έως 1 Φεβρουαρίου 2022

 • Κάθε συμμετέχων οφείλει να πατήσει «Τελική Υποβολή» για να ολοκληρώσει τη διαδικασία της υποβολής της αίτησής του. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής θα λάβει αυτόματα βεβαίωση υποβολής μέσω email, με συγκεκριμένο κωδικό παραλαβής της αίτησής του. Ο κωδικός είναι προσωπικός και σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιείται στην Κριτική Επιτροπή ή στους Διοργανωτές.
 • Από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η διαδικασία της υποβολής, δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης.
 • Η αίτησή του θα σταλεί ανώνυμα, με νέο κωδικό μελέτης, στην Κριτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διαδικασία σύνδεσης ή καταχώρησης στοιχείων μπορείτε να επικοινωνήσετε εδώ.