Privacy Policy

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία ενημέρωση:  Μάιος 2021

Η παρούσα ιστοσελίδα (στο εξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία ανήκει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία […](στο εξής η «Εταιρεία» ή «εμείς») αποσκοπεί να πληροφορήσει το κοινό σχετικά με τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την Ανέγερση Κτιρίου με την ονομασία «Δ. Δασκαλόπουλος Κτίριο Τεχνών» (στο εξής ο «Διαγωνισμός») και να συλλέξει μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί προς το σκοπό αυτό της αιτήσεις συμμετοχής σε αυτόν.

Η παρούσα ενημέρωση αποσκοπεί να ενημερώσει τους χρήστες της Ιστοσελίδας σχετικά με τον τρόπο που η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε και κάνετε χρήση των λειτουργιών της Ιστοσελίδας, καθώς και για να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση οποτεδήποτε, οπότε σας προτρέπουμε να ελέγχετε τακτικά στο σημείο αυτό για τυχόν αλλαγές.

  1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και για ποιον σκοπό;

Η επίσκεψη και η περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα δεν προϋποθέτει τη συλλογή ή οποιουδήποτε άλλου είδους επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.

Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας για οποιονδήποτε λόγο, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που θα μας κοινοποιήσετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να χειριστούμε το μήνυμα, αίτημα, πληροφορία ή ερώτημα που υποβάλατε. Τα προσωπικά σας δεδομένα που θα επεξεργαστούμε για το σκοπό αυτόν είναι το όνομα, το επίθετο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (. Σας ενημερώνουμε, ωστόσο, ότι για σκοπούς εξασφάλισης της μέγιστης διαφάνειας και αντικειμενικότητας στο πλαίσιο της διενέργειας του Διαγωνισμού, Νομική βάση για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων θα είναι το υπέρτερο έννομο συμφέρον μας για να χειριστούμε κατάλληλα τα μηνύματα, αιτήματα ή ερωτήματα που μας υποβάλλετε.

Επίσης, σε περίπτωση που αποφασίσετε να συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό, η Εταιρεία και το Ελληνοαμερικάνικο Εκπαιδευτικό ίδρυμα («Ε.Ε.Ι.») θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού. Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο συμμετοχής σας στον εν λόγω διαγωνισμό, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ. 

  1. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι προς τούτο εργαζόμενοι της Εταιρείας. Κατά κανόνα, η Εταιρεία δεν κοινοποιεί σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας. Κατ’ εξαίρεση, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει έμπιστος εξωτερικός συνεργάτης της Εταιρείας που παρέχει σε αυτήν υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρησης, υποστήριξης και φιλοξενίας της Ιστοσελίδας και αποκλειστικά στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών και τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την Εταιρεία, η οποία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειάς τους. Παρ’ όλα αυτά, καμία μέθοδος διαβίβασης δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα διασφαλίζει ότι η χώρα στην οποία διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας ή ότι εφαρμόζονται άλλες κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση […].

  1. Πώς χρησιμοποιούμε και για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα και σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα διατηρούμε αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

Οι προσωπικές πληροφορίες που μας κοινοποιείτε όταν επικοινωνείτε μαζί μας με την υποβολή μηνύματος, αιτήματος ή ερωτήματος θα αποθηκεύονται στα αρχεία μας μέχρι να χειριστούμε κατάλληλα το σχετικό ζήτημα και να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να ανταποκριθούμε στο αίτημα, μήνυμα ή ερώτημά σας.

  1. Χρήση Cookies

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Χρήσης .

  1. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από την Εταιρεία. Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η Εταιρεία παραβιάζει τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση […] ή τηλεφωνικά καλώντας στο […] ή με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση […]