Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Τελευταία ενημέρωση:  Μάιος 2021

Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα (στο εξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία ανήκει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία […] (στο εξής η «Εταιρεία» ή «εμείς») αποσκοπεί να πληροφορήσει το κοινό σχετικά με τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την Ανέγερση Κτιρίου με την ονομασία «Κτίριο Τεχνών Δ. Δασκαλόπουλος» (στο εξής ο «Διαγωνισμός») και να συλλέξει μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί προς το σκοπό αυτό της αιτήσεις συμμετοχής σε αυτόν.

 

Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται αποκλειστικά από τους παρακάτω όρους χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν (στο εξής οι «Όροι Χρήσης»). Η περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα, καθώς και η δημιουργία λογαριασμού σε αυτήν συνεπάγονται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της Ενημέρωσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Χρήσης της Ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτόν σας παροτρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και τα ανωτέρω αναφερόμενα κείμενα και, εάν δεν τα αποδέχεστε, να τερματίσετε άμεσα την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών οποτεδήποτε και άνευ ειδοποίησης, επομένως σας παρακαλούμε να μελετάτε τα κείμενα αυτά σε τακτικά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποιήσεις.

  1. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίζει ότι η Ιστοσελίδα είναι ασφαλής, προστατευμένη και χωρίς ιούς, σφάλματα και πάσης φύσεως ελαττώματα. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Εταιρεία δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία οποιουδήποτε είδους, άμεση ή έμμεση, που τυχόν προκληθεί στο χρήστη από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή την πεποίθησή του αναφορικά με τις πληροφορίες που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα, ενώ δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα (ή οποιοδήποτε τμήμα της) είναι ακριβής, ολοκληρωμένη και δίχως σφάλματα ούτε ότι είναι συμβατή με συγκεκριμένα λογισμικά ή περιφερειακά.

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου). Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών, ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Τέλος, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης που έχει δημιουργήσει κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο χρήστη από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης λόγω υπαιτιότητας του χρήστη. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του χρήστη, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση […].

  1. Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο και το υλικό της Ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συνθηκών για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης. Για την αναπαραγωγή ή την κοινοποίηση του συνόλου ή μέρους της Ιστοσελίδας με οποιαδήποτε μορφή θα πρέπει να χορηγείται προηγούμενη άδεια από την Εταιρεία.

  1. Χρήση συνδέσμων (links) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω συνδέσμων (links). Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτησή σας και για την παροχή σε εσάς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών. Η Εταιρεία δεν ελέγχει ούτε είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ποιότητα, την πληρότητα ή την ασφάλεια άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων. Οι αντίστοιχοι διαδικτυακοί τόποι θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Συνεπώς, η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, ενώ οποιαδήποτε διαφορά γεννάται από αυτούς θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.