Κριτήρια Αξιολόγησης

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού θα ληφθούν υπόψη:

  1. Η ποιότητα της πρότασης από αρχιτεκτονικής και αισθητικής πλευράς.
  2. Ο βαθμός που το προτεινόμενο Κτίριο Τεχνών εκπληρώνει το όραμα των Διοργανωτών, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 και 3 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.
  3. Ο βαθμός εκπλήρωσης των απαιτούμενων ως προς την κάλυψη των αναγκών του κτιριολογικού προγράμματος όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 3 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.
  4. Η οργάνωση και η λειτουργία, τόσο του κτιρίου όσο και του περιβάλλοντα αυτού χώρου.
  5. Η εμπεριστατωμένη περιγραφή και παρουσίαση της βασικής αρχιτεκτονικής ιδέας και η σαφήνεια της πρότασης, όπως αυτή τεκμηριώνεται στα παραδοτέα του διαγωνισμού, δηλαδή στις τέσσερις πινακίδες (βλ. Προκήρυξη Διαγωνισμού άρθρο 12.1) και στο Τεύχος Παρουσίασης (βλ. Προκήρυξη Διαγωνισμού άρθρο 12.2).
  6. Η αρμονική ένταξη του κτιρίου στον άμεσο και ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο του Campus και η λειτουργική σύνδεσή του με τις σχολικές εγκαταστάσεις (κτιριακές και μη), τις ροές κίνησης των μαθητών και τις πύλες εισόδου στο Campus.
  7. Η κλίμακα του προτεινομένου κτιριακού όγκου και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου στον χώρο.
  8. Η τήρηση των πάσης φύσεως κανονισμών και δεσμεύσεων, ώστε το προτεινόμενο κτίριο να δύναται να αδειοδοτηθεί και να κατασκευαστεί όπως αυτό παρουσιάζεται στον διαγωνισμό.
  9. Η δυνατότητα υλοποίησης εντός της προβλεπόμενης δαπάνης, δηλαδή εντός του συνολικού ποσού των 6.200.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.