Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

α) φυσικά πρόσωπα, Έλληνες υπήκοοι με έδρα στην Ελλάδα. Οι Συμμετέχοντες φυσικά πρόσωπα κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Πρότασής τους, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στο άρθρο 9.1 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, απαιτείται να έχουν τουλάχιστον εμπειρία δώδεκα ετών ως αρχιτέκτονες μηχανικοί και να κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα (ΤΕΕ) ή

β) νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα, την Πρόταση των οποίων πρέπει να υποβάλλει ένας εκ των νομίμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου, Έλληνας υπήκοος. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Πρότασής του, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στο άρθρο 9.1 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, απαιτείται να έχει τουλάχιστον εμπειρία δώδεκα ετών ως αρχιτέκτονας μηχανικός και να κατέχει την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα (ΤΕΕ) ή

γ) συμπράττοντες μελετητές – ομάδες. Οι εν λόγω ομάδες δύνανται να απαρτίζονται από φυσικά πρόσωπα, με έδρα στην Ελλάδα ή Έλληνες υπηκόους με έδρα στην αλλοδαπή ή/ και νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση σύμπραξης φυσικών προσώπων με έδρα στην αλλοδαπή, αυτά απαιτείται να έχουν την ελληνική υπηκοότητα και να συμπράττουν με έτερο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με έδρα στην Ελλάδα. Απαιτείται κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Πρότασής του, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στο άρθρο 9.1 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, όλα τα μέλη της ομάδας να κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα (ΤΕΕ) ή σε περίπτωση σύμπραξης Έλληνα αρχιτέκτονα μηχανικού με έδρα την αλλοδαπή, δύναται να κατέχει την αντίστοιχη άδεια της χώρας στην οποία εδρεύει.  Εφόσον πρόκειται για Συμμετέχοντα συμπράττοντες μελετητές – ομάδες, ο εν λόγω Συμμετέχων, απαιτείται να έχει ένα τουλάχιστον μέλος Έλληνα υπήκοο, με εμπειρία δώδεκα ετών ως αρχιτέκτονας μηχανικός και να κατέχει την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα (ΤΕΕ). Τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν τη εν λόγω συμμετοχή θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένο ποσοστό επί της πρότασης, το οποίο θα οφείλουν να δηλώσουν στην αίτησή τους. Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό συμμετοχής υπολογίζεται επί τοις εκατό (%) και ότι το άθροισμα όλων των ποσοστών συμμετοχής των μελών της ομάδας των συμπραττόντων μελετητών πρέπει να ανέρχεται σε συνολικό ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία συμμετοχή και να υποβάλλει μόνο μία αρχιτεκτονική πρόταση.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν αρχιτεκτονική πρόταση και αποκλείονται σε κάθε περίπτωση από το Διαγωνισμό τα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα:

  • α) τα πρόσωπα τα οποία έχουν συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη σύνταξη της Προκήρυξης του Διαγωνισμού και του εν γένει προγράμματος του Διαγωνισμού, καθώς και τα συγγενικά τους πρόσωπα με βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον δεύτερο βαθμό,
  • β) τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και τα συγγενικά τους πρόσωπα με βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον δεύτερο βαθμό,
  • γ) τα πρόσωπα που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τα ανωτέρω πρόσωπα υπό στοιχεία α και β ή διαθέτουν κοινή επαγγελματική έδρα με τα ανωτέρω πρόσωπα, υπό στοιχεία α και β,
  • δ) το προσωπικό των Διοργανωτών με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά τη δημοσίευση της Προκήρυξης του Διαγωνισμού και έως τη λήξη του Διαγωνισμού ή απασχολούταν από τους Διοργανωτές έως και τρεις μήνες πριν τη δημοσίευση της Προκήρυξης καθώς και τα συγγενικά τους πρόσωπα με βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και το δεύτερο βαθμό,
  • ε) πρόσωπα τα οποία έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του εν λόγω Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα,
  • στ) πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικασθεί δυνάμει οριστικής καταδικαστικής απόφασης για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ψευδή βεβαίωση, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, και δόλια χρεοκοπία,
  • ζ) πρόσωπα τα οποία τελούν υπό πτώχευση, εξυγίανση, συνδιαλλαγή, μεσεγγύηση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση πληρωμών ή δραστηριοτήτων, λύση ή εκκαθάριση ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους, και εναντίον των οποίων ή με πρωτοβουλία αυτών των προσώπων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης αυτών σε πτώχευση, εξυγίανση, συνδιαλλαγή, μεσεγγύηση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση πληρωμών ή δραστηριοτήτων, λύση ή εκκαθάριση ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Διαγωνισμό στο άρθρο 4 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.